ജനകൻ

ജനകൻ (വെള്ള മനയോല)

Malayalam

ഗാഥിസുത മുനിതിലക

Malayalam
ഗതൗമന്‍ രാമനോടേ ഏവമങ്ങേകുമപ്പോള്‍
ഗാതി സൂനുഃ സമോദം യാത്രയും ചൊല്ലിവേഗാല്‍
സാദരം ഭൂമിപന്റെ യാഗശാലാം വിവേശ
സാധുശീലഃ സ രാജാ ഗാഥി സൂനും ബഭാഷേ
 
 
ഗാഥിസുത മുനിതിലക സാധുഹിത നിന്നുടെ
പാദയുഗളം കാണ്‍കകൊണ്ടു
മോദമിയലുന്നു മാനസേ കണ്ണിണയു
മതിതരാം സഫലമായി വന്നുവല്ലോ മുനേ
 
(ഗാഥിസൂനോ മുനേ ഗാഥിസൂനോ)
 
ബാലരിവരേവര്‍ മുനേ ബലകുല നികേതനൗ
കലിയ തൂണീര കോദണ്ഡൗ വിലസദസി ഭാസുരൗ
കളഭവര ഗാമിനൗ