ഭാരവാഹികൾ

ചെയർമാൻ

ക്ര. നം. പേര് വിലാസം
1 പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
റിട്ട. വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിന്റ് ഡയറക്റ്റർ, മുക്തി, മ്യൂസിയം റോഡ്, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ

പ്രസിഡണ്ട്

ക്ര. നം. പേര് വിലാസം
1
കെ ബി രാജ് ആനന്ദ്
രാജ് ഭവൻ, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, പാലക്കാട്

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

ക്ര. നം. പേര് വിലാസം
1
കോട്ടക്കൽ ഗോപിനായർ
കഥകളി നടൻ, രാധാനിവാസ്, വടക്കേ വാവന്നൂർ, തെക്കേ വാവന്നൂർ പി ഒ, 
കൂറ്റനാട് വഴി, പാലക്കാട് ജില്ല
2
എം ദാമോദരൻ
മോഴികുന്നത്ത് മന, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, പാലക്കാട്

സെക്രട്ടറി

ക്ര. നം. പേര് വിലാസം
1
എൻ പീതാംബരൻ
പുലരി, ആനമങ്ങാട്, മലപ്പുറം ജില്ല

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ക്ര. നം. പേര് വിലാസം
1
പി വി ശ്രീവൽസൻ
രമണീയം, ചെർപ്പുളശ്ശേരി
2
ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നായർ
കിഴക്കേ ചെറുകുന്നത്ത് വീട്, കാറൽമണ്ണ പി ഒ, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, പാലക്കാട്

ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ

ക്ര. നം. പേര് വിലാസം
1 പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് റിട്ട. വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിന്റ് ഡയറക്റ്റർ, മുക്തി, മ്യൂസിയം റോഡ്, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ
2 എം എൻ നീലകണ്ഠൻ മേലേ നരിപ്പറ്റ മന, കാറൽമണ്ണ പി ഒ, പാലക്കാട്
3 കെ ബി രാജ് ആനന്ദ് രാജ് ഭവൻ, ചെർപ്പുളശ്ശേരി
4 പി വി ശ്രീവൽസൻ പടിഞ്ഞാറേ വെളീഞ്ഞോട്ടിൽ, വാഴേങ്കട പി ഒ, വാഴേങ്കട, മലപ്പുറം ജില്ല
5 കെ സി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നായർ കിഴക്കേ ചെറുകുന്നത്ത് വീട്, കാറൽമണ്ണ പി ഒ
6 കെ എൻ ശ്രീധരനുണ്ണി എൻ എൻ എൻ എം യു പി എസ്, കാറൽ മണ്ണ, കീഴേ നരിപ്പറ്റ മന, കാറൽമണ്ണ പി ഒ
7 വി ടി ത്രിക്രമൻ വാസുദേവവിലാസ്, കാറൽമണ്ണ
8 ടി എം ജാതവേദൻ തെക്കുപറമ്പ്, കാറൽമണ്ണ
9 ശ്രീ കുട്ടികൃഷ്ണൻ നായർ പുളിങ്ങര, കാറൽമണ്ണ
10 ടി എം ഗോവിന്ദൻ നായർ രാധാനിവാസ്, വടക്കേ വാവന്നൂർ, തെക്കേ വാവന്നൂർ പി ഒ,
കൂറ്റനാട് വഴി, പാലക്കാട് ജില്ല
11 വി ശ്രീകാന്തൻ അസി. മാനേജർ, എച്ച് എം ലിമിറ്റഡ്, ബറോഡ, 50/321 ആനന്ദ് ഫ്ലാറ്റ്സ്, എല്ലോറ പാർക്ക്
12 ടി എസ് മാധവൻ കുട്ടി കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല, കോട്ടക്കൽ, മലപ്പുറം ജില്ല
13 കെ ജി വാസുദേവൻ നായർ കഥകളി അദ്ധ്യാപകൻ, വെള്ളിനേഴി ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, വെള്ളിനേഴി പി ഒ
14 എം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഴികുന്നത്ത് മന, ചെർപ്പുളശ്ശേരി
15 കെ ബാലചന്ദ്രൻ മണ്ണത്ത് വീട്, വാഴേങ്കട
16 കെ എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കീഴേ നരിപ്പറ്റ മന, കാറൽമണ്ണ
17 പി എൻ മുകുന്ദൻ നായർ എൻ എൻ എൻ എം യു പി സ്കൂൾ, കാറൽമണ്ണ
18 പി വി വിജയകുമാർ വാഴേങ്കട പി ഒ, മലപ്പുറം ജില്ല
19 എൻ പീതാംബരൻ പുലരി, ആനമങ്ങാട് പി ഒ, മലപ്പുറം ജില്ല
20
വിനു വാസുദേവൻ
മൊടപ്പിലാപ്പിള്ളീ മന, കോങ്ങാട്, പാലക്കാട് ജില്ല
21
ബിജു തെക്കുമ്പാട്ട്
 
22
ശ്രീചിത്രൻ എം ജെ
ചിത്രാലയം, പെരിമ്പടാരി പി ഒ, മണ്ണാർക്കാട്, പാലക്കാട് ജില്ല
23
രവീന്ദ്രൻ
രാപ്പാടി, കാറൽമണ്ണ, ചെർപ്പുളശ്ശേരി വഴി, പാലക്കാട്
24
മോഹൻദാസ്
 
25 പീശപ്പിള്ളി രാജീവൻ