കലാമണ്ഡലം സാജൻ

വിഭാഗം: 
സമ്പ്രദായം: 
ജനന തീയ്യതി: 
Saturday, May 27, 1972
കളിയോഗം: 
കലാമണ്ഡലം
മുഖ്യവേഷങ്ങൾ: 
സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾ
വിലാസം: 
പുല്ലൂർ മന
വണ്ടൂർ
മലപ്പുറം ജില്ല
കേരളം-679328