ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍ വൈദേഹി
നരവരന്‍ രാമനേയും കൊണ്ടുതന്നെ
പെരുകിന കപിവാഹിനി ജവമോടുതന്നെ
വിരവോടിവരെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപോം നിന്നെ 
അർത്ഥം: 
ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലയോ സീതേ, രാമനേയും വലിയ വാനരപ്പടയുമായി വരും. എന്നിട്ട് രാവണനെ വധിച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് പോകും.