മുറിയടന്ത - ദ്രുതകാലം

Malayalam

ആരഹോ ഹരിദാസവിപ്രിയ

Malayalam

ശ്ലോകം
സംഗ്രാമോത്ഭടദൈത്യപുംഗവചമൂചക്രച്ഛിദാലമ്പടം
ചക്രം ചക്രകുടുംബബാന്ധവഘനജ്യോതിച്ഛടാ ഡംബരം
സന്ദിഷ്ടം നൃപരക്ഷണായ ഹരിണാ ദുർവാസസാ നിർമ്മിതാം
നിർമ്മാന്തീം ജഗദട്ടഹാസമുഖരം ബാധാ ബബാധേതരാം

പദം
ആരഹോ ഹരിദാസവിപ്രിയ മാചരിപ്പതിനിന്നിഹ
ഘോരവീര്യ മദേന മാമവിചാര്യ ഝടിതി അടുത്തതും
പ്രളയദിനകര നികര രുചിഭര ഭാസുരാരഹുതാശനേ
വിലയമവനുപയാതി ലോല പലാലകുലമതു പോലവേ

വാനരേന്ദ്ര ജയ ജയ

Malayalam
വാനരേന്ദ്ര ജയ ജയ മാനശാലിന്‍ മഹാബല !
മാനസേ കൃപയോടെന്നെ പാലിച്ചീടേണം
 
നാരദന്റെ മൊഴി കേട്ടു വീര്യമേതും ഗ്രഹിയാതെ
ആരംഭിച്ചു സാഹസങ്ങള്‍ വീരരില്‍ മൌലേ !
 
ഇന്നു സര്‍വ്വം ക്ഷമിക്കേണം ഇന്ദ്രസൂനോ നമസ്ക്കാരം
വന്നുകൂടി ഏവമെല്ലാം എന്നതെ പറയേണ്ടൂ

പംക്തികണ്ഠ രക്ഷസേന്ദ്ര പാകവൈരിതന്നെ

Malayalam
പംക്തികണ്ഠ രക്ഷസേന്ദ്ര പാകവൈരിതന്നെ
ബന്ധിച്ച സമര്‍ത്ഥന്‍ തന്റെ താതനോ നീ?
 
കൈലാസമെടുത്തുനിജ പാണികളില്‍ പല
ലീലാവിനോദങ്ങള്‍ ചെയ്ത വീരനോ നീ?
 
എന്തിനിഹ നമ്മുടയ ലാംഗുലത്തിൽ വന്നു
ഹന്ത ! പറഞ്ഞീടുക നീ കാര്യമെല്ലാം.
 
കഷ്ടമൊരു കപിയുടെ പൃഷ്ടഭാഗം തന്നില്‍
ഇഷ്ടമുണ്ടോ വസിക്കുവാനെന്തിതേവം?
 
അഷ്ടദിക്ക്പാലന്മാർ നിന്റെ അട്ടഹാസം കേട്ടാൽ
ഞെട്ടുമെന്നു ചിലർ ചൊല്ലിക്കേട്ടു ഞാനും.
 

പങ്‌ക്തികണ്‌ഠ കേളെടാ നീ

Malayalam
പങ്‌ക്തികണ്‌ഠ കേളെടാ നീ ബന്ധുരമെന്‍ വചനത്തെ
ചിന്തതെളിവോടുതന്നെ ഉരചെയ്‌തീടാം
 
 
യുദ്ധഭൂമിയില്‍ നിന്നുടെ പുത്രനെ ഹനിച്ചവന്‍ ഞാന്‍ 
ഇത്രലോക്യവാസികളാം വില്ലാളികള്‍ക്കു
പരമഗുരുവായ രാമചന്ദ്രന്‍ തന്നുടയ ദൂതനഹം
ഖരാദിയെ കൊന്ന വീരന്റെ
നിന്നുടെ സഹജയായ നക്തഞ്ചരനാരിതന്നെ
കൃത്തനാസാകുചയാക്കിച്ചെയ്‌ത വീരന്റെ
 
 
കേളെടായെന്‍ ബാഹുവീര്യം മല്‌ക്കരതാഡനത്തിങ്കല്‍
നില്‌ക്കയില്ലമേരുപോലും ലങ്കയോ പിന്നെ
 

ലങ്കയില്‍ വന്നേവം ചിത്തേ

Malayalam
വിഭീഷണന്‍ ചൊന്നതു കേട്ടനേരം
സഭാന്തരാളെ ദശകണ്‌ഠനാരാല്‍
വിഭിന്നലോകശ്രുതിശബ്‌ദമോടി-
ങ്ങഭീതമിത്ഥം ഹനുമന്തമൂചേ

ലങ്കയില്‍ വന്നേവം ചിത്തേ ശങ്കിയാതെ എന്നുടയ
കിങ്കരാദികളെകൊന്നതെന്തു മര്‍ക്കടമൂഢ
 
ഹന്ത രാവണനാകും ഞാന്‍ വൈരി രാവണനെന്നതും
കിന്തുനി അറിയായ്‌കയോ ഏവം ചെയ്‌തു രേ രേ

 

ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍

Malayalam
ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍ വൈദേഹി
നരവരന്‍ രാമനേയും കൊണ്ടുതന്നെ
പെരുകിന കപിവാഹിനി ജവമോടുതന്നെ
വിരവോടിവരെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപോം നിന്നെ 

താരാരാജസമകോമളവദനേ

Malayalam
താരാരാജസമകോമളവദനേ
താരേ മദിരമദാരുണനയനേ
 
വരുണീപാനത്തെ ചെയ്‌തുമദിച്ചു
ശ്രീരാമനേയും മറന്നു നികാമം
 
ചെയ്‌ത സഹായങ്ങളൊക്കെ മറന്നു
ഏതും ഭയം കൂടാതായതും ചേരും

മര്‍ക്കടത്തിന്‍ സ്വഭാവമല്ലോയിതു

Malayalam
മര്‍ക്കടത്തിന്‍ സ്വഭാവമല്ലോയിതു
ധിക്കാരമേറെയുണ്ടായ്‌വരുന്നതും
 
ചെന്നവനെയിന്നാഴികയില്‍തന്നെ
കൊന്നിടുന്നുണ്ടു ഞാന്‍
 
ചൊല്ലിയ സമയത്തെ മറന്നിട്ടു
കല്യാണമോടവന്‍ വസിച്ചീടുമോ
 
ഉഗ്രനാകിയ ബാലിയെ കൊന്നു നീ
സുഗ്രീവനെ വധിപ്പാന്‍ ഞാന്‍ പോരുമേ
 

ദക്ഷനെന്ന ദുര്‍മ്മദം

Malayalam
ദക്ഷനെന്ന ദുര്‍മ്മദം  തീര്‍ത്തീടുവ-
നിക്ഷണേന താവകം.
പക്ഷമറ്റ മലപോലെ നിന്റെ ദേഹം
പക്ഷിസമുദയഭക്ഷണത്തിന-
രക്ഷണേന രണക്ഷിതിയില്‍ വീഴും.

Pages