രംഗം 7 കാരാഗൃഹം തുടരുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

പതിവില്ലാത്ത മറ്റൊരു രംഗം.