കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ ഭുജകൗശലങ്ങളധുനാ
ഇണ്ടലില്ലൊരു കാര്യത്തിനും മമ
മണ്ടിടും യുധി വാനവർനാഥനും
അഷ്ടമനാം ശിശുവിനെയിന്നിഹ
നഷ്ടമാക്കുവതിനില്ല സംശയം