രംഗം 10 ഗോവർദ്ധഗിരിയ്ക്കു സമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

കരി പൂതന തന്നെ. പതിവില്ല ഇതും.