രംഗം 12 നന്ദഗോപനിലയം

ആട്ടക്കഥ: 

ലളിതയായ പൂതന ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണുന്നു. മുലയൂട്ടുന്നു. മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ രംഗം ധാരാളം പതിവുള്ളതാണ്, കഴിഞ്ഞ രംഗത്തെ പോലെ. എന്നാൽ ഇതിലെ എല്ലാ പദങ്ങളും ആടുകയോ പാടുകയോ പതിവില്ല.