രംഗം 3 ഗംഗാതടം തപോവനം

ആട്ടക്കഥ: 

ഗംഗാതടത്തിൽ അർജ്ജുനൻ തപസ്സിനു യോജിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം കാണുന്നു. തപസ്സ്.