രംഗം 11 ദക്ഷിണസമുദ്രതീരം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലി സമുദ്രത്തിൽ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു പോകുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ ഗാഭീര്യം കണ്ട് ആത്മഗതം.