ബാലിവിജയം

Malayalam

രംഗം 13 ലങ്ക രാവണന്റെ രാജധാനി

Malayalam

പതിവില്ലാത്ത രംഗം. രാവണൻ ബാലിയുടെ വാലിൽ കുടുങ്ങിയ വിവരം ദൂതൻ വന്ന് മേഘനാദനെ അറിയിക്കുക ആണ്. മേഘനാദൻ ബാലിയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്നു. മയൻ തടുക്കുന്നു.

രംഗം 12 ദക്ഷിണസമുദ്രതീരം തുടർച്ച

Malayalam

നാരദനും രാവണനും ബാലി സമീപം വരുന്നു. രാവണനു പന്തികേട് തോന്നുന്നു. തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാഭിനാം ഓർത്ത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. ബാലിയുടെ വാലിൽ കുടുങ്ങുന്നു.

Pages