ചേദിപവംശശിഖാമണേ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചേദിപവംശശിഖാമണേ! ശൃണു
സാദരം ഞങ്ങടെ ഭാഷിതം.
വീരരാം നാമിങ്ങിരിക്കവേ രണ-
ഭീരുവാം ശൗരി ഹരിക്കുമോ?
എങ്കിലവനേ ഹനിപ്പതിന്നൊരു
ശങ്കയില്ലിങ്ങു ധരിക്കണം