കാമപാലക സോമഫാലക

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാമപാലക! സോമഫാലക!
രാമ ഭാസുര രമണീയക
അരികൾ ചെയ്തതും പെരുതെന്നാകിലും
അരുതു സാഹസമരവിന്ദേക്ഷണ
ലോലമാരുതൻ ലീല ചെയ്യുംബോൾ
തൂലരാശികൾ ചാലെ നിൽക്കുമോ
വൈരീവീരരെ ശൗരി വെന്നുടൻ
വീരലക്ഷ്മിയോടാരാൽ വന്നീടും