പഞ്ചാരി

പഞ്ചാരി താളം

Malayalam

മാരുതേ നീ വേണമല്ലോ രക്ഷിപ്പാനെല്ലാവരേയും

Malayalam

മാരുതേ നീ വേണമല്ലോ രക്ഷിപ്പാനെല്ലാവരേയും
ചാരുവീര്യ നീയൊഴിഞ്ഞിട്ടൊരുവനുമില്ലേ!
ഇവിടെനിന്നു പോക നീയും ഝടിതി ചെല്ക ഹിമഗിരി
അവിടെനിന്നു കാണലാകുമൃഷഭശിഖരിയും
ഗിരിശവാസമാര്യഗിരിയുമതിനിടയിൽ കാണലാം
വരതരങ്ങളൗഷധങ്ങളുള്ള ശിഖരിയേ
അവിടെച്ചെന്നു കൊണ്ടുവരണം
മൃതസഞ്ജീവനിയേയും ദിവ്യവിശല്യകരണിയും സന്ധാനകരണിയും
സുവർണ്ണകരണിയേയും കൊണ്ടുവന്നീടേണം നീ
ദേവദേവതുല്യവീര്യ, രണ്ടു നാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ വായുനന്ദന!

വീര! നീ വിഭീഷണനെന്നല്ലോ ഞാൻ നിനയ്ക്കുന്നേൻ

Malayalam

വീര! നീ വിഭീഷണനെന്നല്ലോ ഞാൻ നിനയ്ക്കുന്നേൻ
ധീര, നിന്റെ വാക്കു കേട്ടറിഞ്ഞു ഞാനഹോ!
വായുതനയനായ വീരൻ ജീവനോടു മേവുന്നോ,
വായുസദൃശവീര്യനായ വാനരരത്നം?

Pages