രംഗം 13 വനം

ആട്ടക്കഥ: 

കുതിരയെ മോചിപ്പിക്കാനായി ലക്ഷ്മണൻ എത്തുന്നു. ലക്ഷ്മണനും തോറ്റ് പിൻവാങ്ങുന്നു.