ലവണാസുരവധം

ലവണാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ജലരുഹലോചന ജയജയ രാമ

Malayalam
ജലരുഹലോചന ജയജയ രാമ 
ജലനിധിബന്ധന ജഗദേകബന്ധോ
സംഗരഭൂമിയില്‍ സാമ്പ്രതം ജയിച്ചതും
അംഗജരിവര്‍ നിന്‍റെ സംഗതരായി
 
ഭംഗിയോടിവരോടും അംഗനാമണിയോടും 
മംഗലം വാഴ്ക മംഗലമൂര്‍ത്തേ
 
കമലനാഭ നിന്‍റെ കമനീയാമിവള്‍
കമലാലയയെന്നുമറിഞ്ഞേന്‍ മുന്നം
 
അമലചരിതങ്ങള്‍ അമൃതമധുരതരം
അമിതം വിളങ്ങുന്നു സകലഭുവനേ
 
 
 
 
തിരശ്ശീല 
 
ലവണാസുരവധം സമാപ്തം 

മാമുനീന്ദ്ര തേ പാദാബ്ജം

Malayalam
ഇത്ഥം വിക്രമചേഷ്ടിതം സ്വസുതയോര്‍വിജ്ഞാതയാ സീതയാ
ചിത്തേ ധ്വാന്തമപോഹിതും സമുദഭൂല്‍ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്മൃതിഃ
താവന്നാരദവാക്യതോ മുനിഗിരാ സർവാംശ്ച സംജീവയന്‍
നത്വാ തസ്യ പാദാരവിന്ദമവദദ്വാചം രഘൂണാം പതിഃ
 
 
മാമുനീന്ദ്ര തേ പാദാബ്ജം ആനതോസ്മ്യഹം
ആഗമാന്തവേദിയായ യോഗിനാഥ ദര്‍ശനേന 
 
ഭാഗതേയമാഗതം മേ വാഗധീശതുല്യ ധീമന്‍

 

സുഖമോ ദേവീ സാമ്പ്രദം ഇഹ തേ

Malayalam
ശ്രുത്വാ ച മാതൃവചനം മുദിതൌ കുമാരൌ 
ബദ്ധം മുമോചതുരലം കപിമാദരേണ
സോപി പ്രമോദിതമനാസ്സമുപേത്യ സീതാം 
ഭക്ത്യാ പ്രണമ്യ നിജഗാദ ഗിരം ഹനുമാന്‍
 
 
സുഖമോ ദേവീ സാമ്പ്രതം ഇഹതെ 
സുകൃതനിധേ ജാതം സുദിനം             
 
പാദയുഗം തവ ഞാനും 
പരിചോടെ വന്ദിക്കുന്നേന്‍ 
ആദരേണ പരിപാഹി 
ദാസനല്ലോ ഹനുമാന്‍ ഞാന്‍           
 
പുത്രരുടെ പരാക്രമം ( ഈ ) 
എത്രയുമത്ഭുതം പാര്‍ത്താല്‍ 

ഹന്ത ഹന്ത ഹനുമാനേ

Malayalam
ബദ്ധ്വാതം സമരേ സമീരണസുതം സീതാസുതൌ സാഹസാല്‍
സമ്യക്ക്ജ്ഞാനവതാം വരം കപിവരം മാതുസ്സമീപം ഗതൌ 
സീതാ ചാത്ഭുതവിക്രമ സ്വദയിത പ്രഖ്യാതഭക്തം മുദാ
മുഗ്ദ്ധം ബദ്ധമവേക്ഷ്യ വാചമവദല്‍ മന്ദാക്ഷ മന്ദാക്ഷരം
 
 
ഹന്ത ഹന്ത ഹനുമാനേ ബന്ധിതനായതും പാര്‍ത്താല്‍ 
എന്തീവണ്ണം വന്നീടുവാന്‍ ചിന്തിക്കില്‍ ദൈവചേഷ്ടിതം   
 
പ്രാണനെപ്പാലിച്ച നിന്നെ കാണിനേരം മറക്കുമോ 
പ്രാണികളില്‍ നിന്നെപ്പോലെ കാണുമോ വാനരവീരാ     
 
ജനകന്‍ മേ താതനെന്നു ജനങ്ങളുരചെയ്യുന്നു 

Pages