ഇത്ഥം വാഗ്‌ഭൂഷണാദ്യൈർനിശിചരകപിദാശേശ്വരാംസ്തോഷയിത്വാ

ഇത്ഥം വാഗ്‌ഭൂഷണാദ്യൈർനിശിചരകപിദാശേശ്വരാംസ്തോഷയിത്വാ
പ്രസ്ഥാപ്യ പ്രീതചേതാഃ പ്രണയമസൃണയാ പ്രീതയാ സീതയാ യഃ
സാർദ്ധം പുര്യാം ന്യവാത്സീൽ സ തു സുഖമിഹ വോ രാഘവോ ലോകരക്ഷാ-
‘ബദ്ധശ്രദ്ധ പ്രദദ്യാൽ’ കലിതമഹിതമംഗല്യ സാകല്യസൗഖ്യം
 
 
 
 
തിരശ്ശീല
 
ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം സമാപ്തം