എന്നാൽ വരിക വായുനന്ദന

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
എന്നാൽ വരിക വായുനന്ദന! നിനക്കിതു
തന്നീടുന്നു ഞാൻ ഭക്തിയെന്നിൽ നിന്നേപ്പോലാർക്കും
ഇന്നില്ല, സദാ രാമചന്ദ്ര നാമകീർത്തനം
നന്ദ്യാ ചെയ്തു വാഴുക, വന്നീടും തവ ശുഭം