കീഴ്പ്പടം കുമാരൻ നായർ

വിഭാഗം: 
സമ്പ്രദായം: 
പുരസ്കാരങ്ങൾ: 
പദ്മശ്രീ
വിലാസം: 
കീഴ്പ്പടത്തിൽ ഹൗസ്
വെള്ളിനേഴി പി.ഒ
പാലക്കാട് ജില്ല
കേരളം
ഫോൺ: 
04662-285943