കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ

വിഭാഗം: 
സമ്പ്രദായം: 
ഗുരു: 
കലാമണ്ഡലം ഗോപി
കളിയോഗം: 
കലാമണ്ഡലം
വിലാസം: 
പ്രിൻസിപ്പൽ
കേരള കലാമണ്ഡലം
വള്ളത്തോൾ നഗർ പി.ഒ
ചെറുതുരുത്തി
തൃശ്ശൂർ ജില്ല
കേരളം
ഫോൺ: 
04884-262381