രംഗം 7 ദ്വാരക (അന്തഃപുരം) മാലയിടൽ

ആട്ടക്കഥ: 

മാലയിടൽ അഥവാ സുഭദ്ര അർജ്ജുനനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന രംഗം.