സന്യാസിയല്ലവൻ

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സന്യാസിയല്ലവൻ സന്ദേഹമില്ലേതും
സുന്ദരൻ പാണ്ഡുസുതൻ സുഭഗൻ,
 
സുഭദ്രയെക്കൊണ്ടു ഗമിക്കുന്ന നേരത്തു-
ഗോപുരപാലകന്മാർ തടുത്താർ
അർത്ഥം: 

അവന്‍ സന്യാസിയല്ല. ഒട്ടും സംശയമില്ല. സുന്ദരനായ പാണ്ഡുസുതനാണ്. സുഭഗനായ അവന്‍ സുഭദ്രയേയും കൊണ്ട് ഗമിക്കുന്നനേരത്ത് ഗോപുരപാലകന്മാര്‍ തടുത്തുവത്രെ.