മുറിയടന്ത

മുറിയടന്ത താളം

Malayalam

വേര്‍തിരിവേതുമില്ലാ വേഷപ്പകിട്ടും വേണ്ടാ

Malayalam
വേര്‍തിരിവേതുമില്ലാ വേഷപ്പകിട്ടും വേണ്ടാ
ഏവര്‍ക്കൂമോതിടാം സ്വാഗതം മോദമോടേ.
മേലങ്കി വേണ്ടിനി കച്ചയിതേ പോരും
മേലിലെന്‍പ്രിയരെ പച്ചയായറിയുവാൻ
ക്ഷോഭമില്ലാരോടും ക്ഷീണിതരേവരും
ക്ഷോണിയിൽ സർവ്വരും ക്ഷേമമായ്‌  വാഴേണം

ആരാണവൻ ചൊല്ലെടോ വേഗാൽ

Malayalam
ആരാണവൻ  ചൊല്ലെടോ വേഗാൽ
ആരാണീ മൂഢമാന്ത്രികൻ ?
ആശാരിച്ചെറുക്കനൊരുവൻ - വാശിയോടേ
ആശാന്തരങ്ങളിൽ എങ്ങും നടന്നഹോ!
ആശയത്തിൽ ഔദ്ധത്യത്തൊടേ - ഏറെ
പേശിടുന്നുണ്ടു നിയമവിരോധം

സംഗരഭൂമിയെ കാൺക

Malayalam
സംഗരഭൂമിയെ കാൺക ഭവാനിന്നു
സംക്രന്ദനാത്മജന്റെ കൃപയാൽ
 
ആർക്കും കുറഞ്ഞൊന്നുപോലും മുറിഞ്ഞീല
സ്യന്ദനമായുധവും തകർത്താൻ
 
ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന
പാഹി ദയാംബുനിധേ!

ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന

Malayalam
അനന്തരം രൈവതകാദ്രിഭാഗേ
നിതാന്തസന്തോഷ ഭരേണ സാകം
അന്യോന്യ മൂചുർ ധരണീസുരേന്ദ്രാ
രണാങ്കണേ വീക്ഷ്യ ച സപ്രഹാസം
 
ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന
പാഹി ദയാംബുനിധേ!
 
കേട്ടീലയോ നിങ്ങൾ ഭൂമിസുരന്മാരെ
നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധം വിശേഷം
 
കണ്ടില്ലേ പണ്ടൊരു സന്യാസിയെ ഭവാൻ
കണ്ടാലഴകുള്ളവൻ സുഭഗൻ
 
വണ്ടാർകുഴലിയാം സുഭദ്രയെക്കൊണ്ടു-
ഗമിച്ചുപോൽ, എന്നു കേട്ടു നിയതം

 

Pages