കലാമണ്ഡലം വാസുപ്പിഷാരോടി

വിഭാഗം: 
സമ്പ്രദായം: 
വിലാസം: 
കഥകളി നടൻ
കോങ്ങാട് പി.ഒ
പാലക്കാട് ജില്ല
കേരളം