ചണ്ഡനാകുമെന്‍റെ തേരു

താളം: 

ചണ്ഡനാകുമെന്‍റെ തേരു പൊടിപെടുത്തനിന്നെയിന്നു

ദണ്ഡിനാലടിച്ചുദണ്ഡധരനു നല്‍കുവൻ