രംഗം 3 ബ്രാഹ്മണഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

അർജ്ജുനനോട് സത്യം ചെയ്ത് വാങ്ങിയ ബ്രാഹ്മണൻ തിരിച്ച് സ്വഗൃഹത്തിൽ എത്തി പത്നിയോട് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗത്തിൽ. ബ്രാഹ്മണപത്നിയാകട്ടെ എല്ലാം ദൈവഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കുന്നു.