പരിഷ്കർത്താവ്

കഥകളിയിൽ കാര്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയവർ. ഉദാഹരണത്തിന് കപ്ലിങ്ങാട്, വെട്ടത്ത് രാജാവ്.