സുദർശനം

സുദർശനം (ചുവന്ന താടി)

Malayalam

ആരഹോ ഹരിദാസവിപ്രിയ

Malayalam

ശ്ലോകം
സംഗ്രാമോത്ഭടദൈത്യപുംഗവചമൂചക്രച്ഛിദാലമ്പടം
ചക്രം ചക്രകുടുംബബാന്ധവഘനജ്യോതിച്ഛടാ ഡംബരം
സന്ദിഷ്ടം നൃപരക്ഷണായ ഹരിണാ ദുർവാസസാ നിർമ്മിതാം
നിർമ്മാന്തീം ജഗദട്ടഹാസമുഖരം ബാധാ ബബാധേതരാം

പദം
ആരഹോ ഹരിദാസവിപ്രിയ മാചരിപ്പതിനിന്നിഹ
ഘോരവീര്യ മദേന മാമവിചാര്യ ഝടിതി അടുത്തതും
പ്രളയദിനകര നികര രുചിഭര ഭാസുരാരഹുതാശനേ
വിലയമവനുപയാതി ലോല പലാലകുലമതു പോലവേ

ശ്രീവാസുദേവ! ജയ ശൗരേ!

Malayalam

ശ്ലോകം
ഭാസ്വൽഭാസ്കര ഭാസുരാരിനികര പ്രോൽഗച്ഛദുസ്രച്ഛടാ
സദ്യഃ ക്ണുപ്തകരാളമാംസളതമോ ഭംഗം രഥാംഗാഭിധം
വൈകുണ്ഠസ്യ സുരാരികണ്ഠകദളീകാണ്ഡാടവീകർത്തന-                         
ക്രീഡാജസ്രവിനോദസാധകതമം പ്രാദുർബഭൂവായുധം.

ഇരുളെല്ലാമകന്നു ദൂരേ

Malayalam
ദാമോദരൻ പാർത്ഥനൊടേവമോരോ-
ന്നാമോദമുൾക്കൊണ്ടരുളുംദശായാം
പൂമാനിനീവല്ലഭചക്രമുഗ്ര-
ധാമാഞ്ജസാ തത്ര മുദാവിരാസീത്‌
 
 
ഇരുളെല്ലാമകന്നു ദൂരേ ഈശ കംസാരേ എഴുന്നള്ളാമിഹ മേ നേരേ
തിരുവുള്ളപ്പെരുവെള്ളത്തിരതള്ളും വിരുതുള്ള
നരനുള്ളിലലമല്ലലെഴുമല്ലലിതി നില്ലാ
 
ഫുല്ലസരസിജതുല്യമിഴിമുന തെല്ലലംകരു കല്യ മയി തവ
മല്ലരുചിഭരകല്യ ജിതമല്ല മഞ്ജുതരമല്ല 
 
ജയദ്രഥവധോദ്യോഗസംഗരേ സ്വാമിൻ!
ജഗത്ത്രയവാസിനാം ഭയങ്കരേ മുന്നം
 

മാധവ ജയശൌരേ മഹാത്മന്‍

Malayalam

താവദ്വൈകുണ്ഠവാമേതര കരപരിഘ പ്രൌഢഭൂഷായമാണം
ദൃപ്യദ്ദൈത്യേന്ദ്രകണ്ഠക്ഷരദസൃഗനുലിപ്താംഗ പിംഗീകൃതാശം
കല്പാന്താനല്പദീപ്തി പ്രചുരപരിണമല്‍ കോടിസൂര്യപ്രകാശം
ചക്രാഖ്യം ധാമ ചക്രായുധസവിധമുപേത്യാശു തുഷ്ടാവ ശൌരീം

പല്ലവി:
മാധവ ജയശൌരേ മഹാത്മന്‍
മാധവ ജയശൌരെ

ചരണം 1:
മാധവ മുരഹര മകരാകൃതിധര
മന്ദരോദ്ധാരചതുര മഹീധര
മഹിതസൂകരാവതാര
മാന്യതര ഘോരനരമൃഗ ചാരു
വടുവര ശൂരഭൃഗുസുത സൂരകുലനൃപഹീര
കരധൃതസീര യദുവീര കല്ക്കി സുശരീരാ