മല്ലൻ

ജീമൂതൻ എന്ന മല്ലൻ കീചകവധത്തിൽ ഉണ്ട്. വേറേയും കഥകളിൽ മല്ലന്മാരുണ്ട്

Malayalam

ചൊടി‍ച്ചുനിന്നു പാരം

Malayalam

ചൊടി‍ച്ചുനിന്നു പാരം കുരച്ചീടും കുക്കുരം
 കടിച്ചീടുകയില്ലെന്നസംശയം
 മടിച്ചീടേണ്ടാ നമ്മെ ജയിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു
 കൊതിച്ചീടുന്നതെങ്കില്‍ വന്നടുക്ക നീ
 അടിച്ചു വിരവൊടു തടിച്ച നിന്റെയുടല്‍
 പൊടിച്ചിടുവനെന്നു ധരിക്കണം.

 വാടാ വാടാ രംഗമദ്ധ്യേ എന്‍റെ
 പാടവങ്ങള്‍ കാണ്‍ക യുദ്ധേ.

 ഉള്ളില്‍ പേടിയുണ്ടെങ്കില്‍ നീയുമോടിടാതെ
 കാലില്‍‌പിടിച്ചുവിദ്യപഠിച്ചുകൊള്‍ക രണമതില്‍ .

ആരൊരു പുരുഷനഹോ

Malayalam

ആദിഷ്ടേഥ യുധിഷ്ഠിരേണ വലലേ ഭൂയിഷ്ഠദോര്‍വിക്രമേ
നേദിഷ്ഠേപി ച മുഷ്ടിയുദ്ധമഖിലേ ദ്രഷ്ടും ജനേ ചാഗതേ
ഉത്ഗുഷ്ടേ വിയദന്തരേ ഝടഝടേത്യത്യുച്ചതൂര്യസ്വനൈ-
ര്‍മ്മല്ലേന്ദ്ര: കൃതരംഗവന്ദനവിധിസ്സാടോപമൂചേ ഭൃശം

പല്ലവി

ആരൊരു പുരുഷനഹോ എന്നൊടു നേര്‍പ്പാന്‍
ആരൊരു പുരുഷനഹോ?