അകമ്പനൻ

അകമ്പനൻ (നെടുംകുത്തി)

Malayalam

ആരെടാ നീ എന്നോടിപ്പോൾ

Malayalam

ശ്ലോകം:
സുരവരസുതപുത്രന്‍ വജ്രദംഷ്ട്രം ഹനിച്ചു
നിശിചര വരനിത്ഥം കേട്ടു കോപത്തോടപ്പോള്‍
വിരവൊടു രണശൂരം കംപനം യാത്രായാക്കി
ബലമൊടു സതുഗത്വാ വായുസൂനും ബഭാഷേ.

പദം:
ആരെടാ നീ എന്നോടിപ്പോൾ പോരിനായ് വരുന്നവനൻ
മാരുതിയോ നിന്നെ മുന്നം കണ്ടിട്ടില്ലാ ഞാന്‍
കാണണം കാണണമെന്നു മോഹമിനിക്കുണ്ടു പണ്ടേ
കാണുവാനുള്ള സംഗതിയിന്നു വന്നല്ലോ
ജീവനോടു നീയിനിമേല്‍ ഭൂമിയിൽ വാഴേണമെന്നു
കാമമേതും കരുതേണ്ടാ കൊല്ലുന്നുണ്ടു ഞാൻ

രാത്രിഞ്ചരപുംഗവ

Malayalam

ശ്ലോകം
ശ്രീരാമചന്ദ്രന്‍ ഖരദൂഷണാദീന്‍
പോരാളിവീരന്‍ കൊലചെയ്തശേഷം
ആരാദവാപ്യാഥനിശാചരേന്ദ്രം
നരാശന: കശ്ചിദുവാച വൃത്തം

പല്ലവി:
രാത്രിഞ്ചരപുംഗവ മഹാരാജരാജ
വൃത്രാരിദര്‍പ്പഹരവിക്രമ മഹാത്മന്‍

അനുപല്ലവി:
കൃത്താരിചക്ര തവ സോദരിയെ വിപിനേ-
യെത്രയും വികൃതയായി ചെയ്തിതൊരുമനുജന്‍

ചരണം 1:
ലക്ഷ്മണനെന്നല്ലൊ പേരവനുവീര
ലക്ഷ്മണാഗ്രജനായ രാമനതിധീരന്‍