ശകുനി

ദുര്യോധനന്റെ അമ്മാമൻ

Malayalam

ചതികൊണ്ടെന്തൊരു ഫലമീ ചൂതില്‍

Malayalam
 
ചതികൊണ്ടെന്തൊരു ഫലമീ ചൂതില്‍
ചപലതയിങ്ങിനെ ചൊല്ലരുതേ നീ 
 
ക്ഷിതിവര ദൈവവിലാസം പോലെ
ക്ഷതിയും ജയവും വന്നീടുമല്ലോ
 
വരിക നീ ചൂതിനെടോ ഇരിക്കുക
വിരവൊടു ധര്‍മ്മസുതാ
 

പരിതാപം ഹൃദി കരുതീടേണ്ട നീ

Malayalam
 
പരിതാപം ഹൃദി കരുതീടേണ്ട നീ
പരിചൊടെന്മൊഴി കേള്‍ക്കെടോ
കരുതീടുക ബാല കരളിലുത്സാഹം
കാര്യവിഘാതകമയി നിര്‍വ്വേദം‍
 
ശൂരമണേ ശൃണു മയോദിതം ബഹു
സാരമതേ മതി വിഷാദിതം
കൌരവ! സമ്പ്രതി തവേഹിതം
അയി വീര! മയാ ഖലു സുസാധിതം
 
പാര്‍ത്തലമിന്നിതിലൊരുത്തരും വര-
പോര്‍ത്തലമാര്‍ന്നതി കരുത്തരും
പാര്‍ത്ഥജയത്തിനു സമര്‍ത്ഥരും നഹി
പാര്‍ത്തുചതിക്കുക ജയം വരും
 
ആതുരഭാവമിതൊഴിക്കണം തവ
താതനുമിന്നനുവദിക്കണം