ഭീഷ്മകൻ

രുഗ്മിണിയുടെ അച്ഛൻ രുഗ്മിണീസ്വയംവരം.

Malayalam

യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക

Malayalam
ഭൂപാലാൻ ശിശുപാലമാഗധമുഖാൻ പ്രാപ്താൻ നിജേ മന്ദിരേ
രുഗ്മിണ്യാ ദുഹിതുസ്സ്വയം വരമഹേ സംഭാവയൻ സാദരം
ഭക്താനുഗ്രഹ കല്പിതാകൃതിമഥ ശ്രുത്വാഗമം ശ്രീഹരീം
ഗത്വാ ഭൂമിപതിസ്തമാഹ വിനയാന്മൗലൗ നിബദ്ധാഞ്ജലി
 
 
യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക! ചാരു-
യാമിനീ കാമുകവിഭോഃ കുശലമയി
ചിത്സ്വരൂപ ഭവാൻ ചിന്തിക്കിലോ ഭക്ത-
വാത്സല്യം കൊണ്ടിവിടെ വന്നതും നിയതം.
ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രനഖ ഭാസുരപാദാംബുജം
യോഗ്യത കാണ്മതിന്നു ഭാഗ്യേന വന്നു മേ
നിന്തിരുവടിയുടെ നിരുപമ കൃപകൊണ്ടു

നന്ദനാ വരിക നീ സവിധേ വീരവര

Malayalam
നന്ദനാ വരിക നീ സവിധേ വീരവര
നന്ദിയോടു കേൾക്ക വചനം
എന്തു തവ കാരണമെന്നാൽ വീര തവ
ചിന്ത അതിനെന്തു ചെയ് വൻ?
വാസുദേവൻ തന്നോടു മമ തനയ 
വൈരമിദമരുതരുതേ
സജ്ജനവിരോധമരുതേ മമ തനയ
സകലജന നിന്ദ്യമറിക
രഘുവീര വൈരമൂലം ഹതമായി 
രണശിരസി രാക്ഷസകുലം

അരവിന്ദോത്ഭവനന്ദന

Malayalam
രുഗ്മിണ്യാ വരരാമണീയകഗുണ ഗ്രാമാഭി രാമാകൃതേ
രൂപൗദാര്യഗുണ്ണൈസ്സമം നരവരം സഞ്ചിന്തയന്നേകദാ
പിംഗോത്തുംഗ ജടാകലാപഭസിത ശ്രീനീലകണ്ഠഛവീം
വീണാപാണിമൃഷീം വിലോക്യ നൃപതിഃ പ്രാഹ പ്രസാദാകുലഃ
 
 
അരവിന്ദോത്ഭവനന്ദന!  കരുണാവാരിധേ തവ
ചരണയുഗളം വന്ദേ
പരമപുരുഷൻ തന്റെ ചരിതചാരുഗീതേന
പരിപാവിതാഖില ഭുവനജന വിതതേ!
ക്ഷത്രബന്ധുവാകുമെൻ പത്തനേ വരികയാൽ
എത്രയും ധന്യനായത്ര ഞാൻ മഹാമുനേ!
നിന്തിരുവടിയുടെപാദാംബുജരജസാ ഹന്ത

ചന്ദ്രമുഖിമാരേ കാൺക ചാരുതരമഹോ

Malayalam
സോൽകണ്ഠം കളകണ്ഠകണ്ഠമുരളീനാളീഗളൽ പഞ്ചമേ
കിഞ്ചിൽ കിഞ്ചിദുദഞ്ചിതാഞ്ചിതലതാസഞ്ചന്നകുഞ്ചാന്തരേ
പ്രാചീനാചലമൗലീമണ്ഡനവിധിം പ്രാപ്തം വിധോർമണ്ഡലം
ദൃഷ്ട്വാ തുഷ്ടമനാ ജഗാദ നൃപതി: പ്രേമാകുല: പ്രേയസീഃ
 
 
ചന്ദ്രമുഖിമാരേ കാൺക ചാരുതരമഹോ
ചന്ദ്രനിതാ വിലസുന്നു സാന്ദ്രമോദകരൻ
സോമബിംബസിതമണി കോമളപഞ്ജരേ
സാമോദമങ്കകോകില കാമിനീ വാഴുന്നു
നിങ്ങളുടെ വദനവും നിജമണ്ഡലവും
നിർമലകരനറിവാൻ നൂനമങ്കിതനായി.
മാരവീര വീരപാണ ചാരുഭജനമോ

പുറപ്പാടും നിലപ്പദവും

Malayalam
ആസീദശേഷധരണീപതി ചക്ര ചക്ര-
വിക്രാന്ത വിശ്രുതയാ: പ്രഥിത പ്രഭാവ:
രാജാ നിജദ്രവിണ നിർജ്ജിത രാജരാജ-
ഭൂതിവ്രജോ ജഗതി ഭീഷ്മക നാമധേയ:
 
നിലപ്പദം:-
 
ധർമശീലശിഖാമണി ധൈര്യവാൻ ഭീഷ്മകൻ
നിർമലാംഗൻ നിജപുരേ സമ്മോദേന വാണു
പഞ്ചാനന ധീരന്മാരാം പൗരവീരരോടും
ചഞ്ചലേക്ഷണമാരോടും ചാരുകേളി ചെയ്തും
ദേവാധിനായക തുല്യൻ പാവനചരിതൻ
ദേവകീനന്ദന പാദ സേവൈ കനിരതൻ
ശ്രീനായക പദാംഭോജം സാനന്ദം ചിന്തിച്ചു
മാനസതാരിങ്കൽ സദാ മാനനീയ ശീലൻ.