പ്രഹ്ലാദൻ

ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകൻ. അസുരബാലൻ വിഷ്ണുഭക്തൻ. പച്ച കുട്ടിത്തരം

Malayalam

പാഹി പാഹി കൃപാനിധേ ജയ

Malayalam

ഹിരണ്യപൂർവേ കശിപൗ ഹതേ തു
ഹിരണ്യഗർഭപ്രമുഖാസ്സുരൗഘാഃ
ശരണ്യമാസാദ്യ ഹരിർമുനീന്ദ്ര
വരേണ്യമേനം നൂനുവുസ്തവൗഘൈഃ

 

പാഹി പാഹി കൃപാനിധേ ജയ!
പാടിതാസുര വീര!
മോഹമാശു വിമോചയാമല!
മോദിതാഖില  ലോക! പലക!
ജയ ജയ ഹരേ! നരഹരേ!

ഭക്തവത്സല! ഭാവുകപ്രദ! സത്യരൂപ! സനാതന!
നിത്യമേവ ഭവൽ  പദാ൦ബുജ
ഭക്തിരസ്തു രമേശ ജയ ജയ
ഹരേ നരഹരേ !

ശേഷഭോഗിശയാന കേശവ
ഭീഷണാകൃതേ  മാധവ!
രോഷമാശു വിമോചയ തവ
ദ്വേഷണോ  ഹത ഏഷ ജയ ജയ
ഹരേ  നരഹരേ !

കേൾക്ക മേ ബലം താത

Malayalam
കേൾക്ക മേ ബലം താത! കേവലം ഭവാനും 
ഇക്കാണുന്ന ലോകത്തിനൊക്കെയുമേകൻ
 
ചൊൽക്കൊണ്ടീടുമവനെ ഉൾക്കമലം തന്നി-
ലാക്കിയെങ്കിലുടനേ നീക്കിടുമഴലുകൾ.
 
ചിത്സ്വരൂപനായവൻ മത്സരാദിവിഹീനൻ 
സത്സേവനീയൻ ഭക്തവത്സലൻ ദയാനിധി.
 
ലോകമതിലായവൻ ആകവേ നിറഞ്ഞവൻ 
ശ്രീകാന്തൻ നാരായണൻ മാ കുരു കോപം വൃഥാ

ഇങ്ങനെ ചൊൽവാനോ താതൻ

Malayalam
ഇങ്ങനെ ചൊൽവാനോ താതൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചതും?
ഇങ്ങറിയാം വേണ്ടും  കാര്യം ഭംഗിയാരും പറയേണ്ടാ
 
ദൂതരായ നിങ്ങൾക്കെൻറെ താതനിയോഗത്തെ ചെയ്‍വാൻ 
ചേതമെന്തു ചെയ്തീടുക പാതു പത്മനാഭോനിശം 

കേൾക്ക ഹേ ജനക

Malayalam
കേൾക്ക ഹേ ജനക! മേ വാക്കേവമധുനാ
ഒക്കവേ കഥിച്ചീടാം ധിക്കരിച്ചീടൊലാ 
മൂഢതനശിച്ചീടാൻ പ്രൗഢനാം ഗുരുതന്റെ 
ഗൂഢോപദേശംതന്നെ ഗാഢകാരണം കേൾക്ക 
 
ഖേദങ്ങൾ ഒഴിവാനും  മോദം സംഭവിപ്പാനും 
ആദികാരണമിന്നു സാദരം കഥിച്ചീടാം.
ഈരേഴുലോകങ്ങൾക്കും കാരണനായീടുന്ന 
നാരായണദേവനെ ആരാധിക്കയേ നല്ലൂ

ബാലകന്മാരേ നിങ്ങൾ സാദരം

Malayalam
ബാലകന്മാരേ നിങ്ങൾ സാദരം കേൾപ്പിനെന്റെ-
വാചം മനോഹരം എന്നോർപ്പിൻ  മടിച്ചീടാതേ ...
 
മോദത്തെ വരുത്തുന്ന നാമത്തെ കേൾപ്പിപ്പൻ ഞാൻ 
മോദമിന്നതു കൊണ്ടു സാദരം ഭവിച്ചീടും
 
ജപിപ്പിൻ നാരായണനാമത്തെ ഹേ! ബാലന്മാരേ! 
ഭജിപ്പിൻ ശ്രീവല്ലഭപദയുഗളം.
 
അപ്പം പഴം പാൽപ്പായസം കെൽപ്പോടെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 
അപ്പുമാൻ തന്നെ നൽകീടും കെൽപ്പോടെ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം;
 
കഷ്ടം ഹിരണ്യ നാമം ഒട്ടും ജപിച്ചീടരുതേ;
ദുഷ്ടതവന്നു നിങ്ങളിൽ പെട്ടിടും ബാലന്മാരെ !