മഹാവിഷ്ണു

ഭഗവാൻ

Malayalam

ദേവകളെ നിങ്ങൾ‍ പീഡിക്കവേണ്ടാ

Malayalam
ദേവകളെ നിങ്ങൾ‍ പീഡിക്കവേണ്ടാ
രാവണനെ ഞാൻ‍ കൊന്നീടുന്നുണ്ട്
 
ശോചിച്ചീടോല്ലാ ശോചിച്ചീടോല്ലാ
തൽബന്ധുജനത്തെയും പുത്രപൌത്രരെയും
സത്വരം കൊന്നീടുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ  
അവനിയിൽ ദശരഥൻ തന്‍റെ തനയനായ്‌
അവതരിച്ചീടുന്നേനിന്നുതന്നെ ഞാൻ
 
ദേവകളെല്ലാവരും വാനരരായി
അവനിയിലവതരിച്ചീടേണമല്ലോ

അതുച്ഛഭാഗ്യാബുരാശേ

Malayalam
അതുച്ഛഭാഗ്യാബുരാശേ, മടിച്ചീടാതിവനെ നീ
കഴിച്ചഭിഷേകമിന്നേ വാഴിക്ക കുമാരനെ
 
ലഭിച്ചു മത്സാരൂപ്യം നീ വഹിച്ചു ഭാര്യയുമായി
വസിച്ചീടുക നീ എന്നും ഉരുസുഖം മമാന്തികെ

വത്സ ഹേ ധര്‍മ്മാംഗദ

Malayalam
വത്സ! ഹേ ധര്‍മ്മാംഗദ  വരികരികില്‍ നീ മോദാല്‍
ത്വത്സമനായിട്ടൊരു ധന്യനില്ലെങ്ങും ഭൂമൌ
 
നത്സുഖമവനിയില്‍ വാഴ്ക നീ ചിരകാലം
മത്സാരൂപ്യം നിനക്കും ലഭിക്കും ചരമേ കാലേ

വധിക്കൊല്ല വധിക്കൊല്ല വധിച്ചീടൊല്ല ബാലനെ

Malayalam
വധിക്കൊല്ല വധിക്കൊല്ല വധിച്ചീടൊല്ല ബാലനെ
ലസല്‍ ചാരുകീര്‍ത്തേ! ലഭിച്ചു മുക്തിയുമിഹ
കീര്‍ത്തിയും നൃപതേ
 
ഗ്രഹിക്ക പുണ്യരാശേ! നീ ഗാഢം നിന്‍ വ്രതമിതു
മുടക്കുവാന്‍ ബ്രഹ്മവാചാ മോഹിനി വന്നതിവള്‍
 
ഗമിക്കട്ടെ യഥാകാമം ഇവള്‍ക്ക് ദ്വാദശ്യാം പകല്‍
സ്വപിക്കുന്നോര്‍ വ്രതഫലം ഭവിക്കും ഷഡംശമെന്നാല്‍

മാമുനിതിലകമേ പോക

Malayalam

പദം
മാമുനിതിലകമേ പോക പോക നീ ഭൂമിപാലസവിധേ

താമസമെന്നിയെ മമ ദാസനാം
ഭൂമിതിലകനെക്കാണുക പോയി നീ

ഭക്തലോകപരാധീനനെന്നെന്നെ
ചിത്തതാരിൽ കരുതുക സമ്പ്രതി

നിത്യവുമെന്നെ വിശ്വസിച്ചീടുന്ന
ഭൃത്യന്മാരെ വെടിയുന്നതെങ്ങിനെ

സാധുശീലരോടുള്ള വിരോധങ്ങൾ
ആധിഹേതുവെന്നോർക്ക തപോനിധേ!

 

ഓമലുണ്ണികളേ

Malayalam
(ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാരോട്)
 
(ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാരോട്)
ഓമലുണ്ണികളേ! നിങ്ങൾ വാമഭാവം തേടീടാതെ
ദാമോദരനോടുംകൂടിപ്പോയാലും നിങ്ങൾ ഭൂമൗ
പാർത്താനന്ദസൗഖ്യഭൂമാവോടും വാണു പിന്നെ
സാമോദമെന്നരികത്തു വന്നിഹ വാണീടാം.
 
(കൃഷ്ണാർജ്ജുനന്മാരോട്)
സ്നിഗ്ദ്ധാംഗ ഹേ കൃഷ്ണ! വിപ്രപുത്രന്മാരെ വാങ്ങിക്കൊൾക
മൂത്തവനിതല്ലോ കാൺക രണ്ടാമനീ ബാലൻ;
സ്നിഗ്ദ്ധനേഷ മൂന്നാമൻ; ചതുർത്ഥനുമഞ്ചാമനും
പ്രീത്യാ വിപ്രപുത്രന്മാരെ പത്തും വാങ്ങിക്കൊൾക

നിങ്ങളിങ്ങരികത്തുവരുവാൻതന്നെ

Malayalam
നിങ്ങളിങ്ങരികത്തുവരുവാൻതന്നെ വിപ്ര-
പുംഗവശിശുക്കളെമോദാൽ ഇങ്ങുകൊണ്ടുപോന്നു ഞാൻ
കണ്ടാലും കുമാരകം സംഗതക്രമ മൃത്യു ഭേദം 

വത്സ കേശവ വത്സ പാണ്ഡവ

Malayalam
വത്സ കേശവ! വത്സ പാണ്ഡവ!
സരസമന്തികേവന്നു തരുവിൻപരിരംഭണം
 
പരമപാവനശീലന്മാരേ പെരിയെകാലമായി ഞാൻ
കാണ്മാനാഗ്രഹിക്കുന്നു സുരുചിരകളേബരന്മാരേ! 
 
കൃഷ്ണ നമ്മുടെ ബലദേവനും ജനനിക്കും വസുദേവർക്കും സുഖമല്ലേ
കൃഷ്ണാവല്ലഭപാർത്ഥ! ധർമ്മനന്ദനാദികൾ കീർത്ത്യാ ചിരം വാഴുന്നല്ലീ 

അയി വിബുധപതേ

Malayalam
അയി വിബുധപതേ, ഹേ സാമരാസ്താപസേന്ദ്രാ
അലമലമതിഭീത്യാ രാക്ഷസൗഖം വധിഷ്യേ
വിവിധഭുവനവാർത്താഃ സ്വാരിണോത്കൃത്യ ശത്രൂൻ
നിവസത നിജവൃത്യാ സ്വാലയേ പാലയേഹം

Pages