പൂതന

ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുലയൂട്ടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാക്ഷസി. കരിവേഷം.

Malayalam

ഹന്ത കിന്തു കരവൈ ഞാൻ

Malayalam
ഈശാളോശക ശായളോയണജൂയാണീള ബ്‌ഭഗബ്‌ഭപ്പഹാ
ദാഢാമോഹശ മൂഹഭീഷണമുഹീ ഘോളന്തജീഹായുളാ
താളാഘോളിയജീഹയേണ ശിശുണാ പിജ്ജന്ത പീണത്ഥണാ
ദീണാ ശാ പഡിയാ‍ഖണം വിളപണം കാദൂണശാ പൂദണാ
 
ഹന്ത കിന്തു കരവൈ ഞാൻ
അന്തരംഗമതിലേറ്റം സന്തതം വളർന്നീടുന്നു സന്താപമിന്നു
ഉണ്ണിയാകിലുമിവൻ മുല ഉണ്ണുന്ന നേരം വേദനയെ
എണ്ണുവാനുമെളുതല്ലേ എന്തുചെയ്‌വൂ ഞാൻ
ഇച്ചതികളോർത്തിടുകിൽ ഈശനുമേവമില്ല ഹോ
അച്യ്തന്റെ മായയെന്നു നിശ്ചയം തന്നെ
ഹാ ഹാ മതി മയങ്ങുന്നു ദേഹശോഭയും മങ്ങുന്നു

ഗിരിജാവരനുടയ

Malayalam
ശ്രുത്വാ ഭോജപതേർഗ്ഗിരം ഖലമതേരുല്പ്ളുത്യ ഖം നിർഗ്ഗതാ
നിർഗ്‌ഘാതദ്ധ്വനി നിഷ്ഠുരാട്ടഹസിതൈരുൽഘോഷയന്തീ ദിശഃ
ഉച്ചണ്ഡസ്തനഗണ്ഡശൈലശിഖിര വ്യാഘട്ടപിഷ്ടാംബുദാ
ദൃഷ്ട്വ്വാ ശൈലവരം പ്രഹൃഷ്ടഹൃദയാ ഗോവർദ്ധനം സാമ്പ്രവീത്
 
ഗിരിജാവരനുടയ പരിണാഹമോർത്തു മമ
കരളിലതി വിസ്മയം വളരുന്നിദാനീം
കണ്ഠീരവങ്ങളുപകണ്ഠസലിലാശയേ
കണ്ടു നിജ രൂപമിഹ കലുഷത കലരുന്നു
 
വാഹസകുലങ്ങളുടെ വക്ത്രേവഴിയെന്നു
ഗാഹനം ചെയ്യുന്നു ഗജയൂഥപങ്ങൾ
ദന്തങ്ങൾകൊണ്ടുദരകൃന്തനം ചെയ്തു പുന-

മായയായ് ചെയ്‌വേനുപായമിതിനധുനാ

Malayalam
മായയായ് ചെയ്‌വേനുപായമിതിനധുനാ
ആയതിന്നിനി വൃഥാ അരുതരുതു താമസം
ഉഗ്രസേനാത്മജ! തേ വ്യഗ്രത വളർക്കും
ദുരാഗ്രഹിയെച്ചെന്നു ഞാൻ നിഗ്രഹിച്ചീടുവൻ
മതിയിലതി വിസ്മയം മയനുമപി നൽകുന്ന
പൂതനാകപടമിതു ഭൂതലേ വിശ്രുതം