രംഭ

ദേവസ്ത്രീ.

Malayalam

മാ മാ സ്പൃശേതി

Malayalam
മാ മാ സ്പൃശേതി മുഹുരപ്യനുയാചിതോപി
രാജീവകോരക കരാഞ്ജലിമുദ്രയൈവ
ഹാഹാ തദപ്സരസി കാമദവാതുരാത്മാ
ചിക്രീഡ തന്നിശി നിശാചരകുഞ്ജരോയം

ആശരനാഥാ മുഞ്ച മാം

Malayalam
ആ നീലനീരദ ദരാന്തരി തേന്ദുബിംബ-
ലീലാനുകാരി വദനം നിജമാദധാനാ
സഞ് ജാതവേപഥുമതി ശ്ശിരസാ പ്രണമ്യ
മന്ദം ജഗാദ മുകുളീകൃത പാണിരേഷാ
 
 

ആശരനാഥാ! മുഞ്ച മാം - വിരവിനോടിന്നു
ആശു കേൾക്ക ഗിരം ച മേ.

പേശലഗുണനിധി പ്രാണനാഥനിന്നു
ധനേശതനയൻ ഓർക്കിലോ ആവതെന്തയ്യോ.

പുത്രഭാര്യ ഞാൻ ഇന്നുതേ -എന്നോടുഭവാൻ
ഇത്തരമൊന്നും അരുതേ

സത്യവിനയവാരിധേ സാഹസമായ
കൃത്യമിന്നിതു പാർക്കിലോ ആവതെന്തയ്യോ.

മുത്തണിമുലയിന്നു മേ -പുൽകുവതിന്നു
വിത്തനായക നന്ദനൻ

അതിമൃദുപദന്യാസൈര്യാന്തീം

Malayalam
അതിമൃദുപദന്യാസൈര്യാന്തീം സ്വനുപൂരശിഞ്ജിതാൽ
പ്രതിപദമപി സ്ഥിതോച്ഛ്വാസാന്നിയമ്യ വിമുഞ്ചതീം
സഭയമപദേപ്യാതന്വാനാം ദൃശൗ നവനീരദ
പ്രതിരുചി നിചോളാന്തർല്ലീനാം ജഗാദ ദശാനനഃ