സാരണൻ

രാവണവിജയം

Malayalam

രാവണവൈരിവിരാവണ

Malayalam
രാവണവൈരിവിരാവണ കാൺക നീ ഘോരനിനദന്മാരായി നിതരാം
ഭീമശതിശാലികളായിമേവുന്ന വാനരവീരന്മാരെ
ലങ്കയെനോക്കി നിനാദവും ചെയ്തിട്ടു നിൽക്കുന്നവീരനവൻ നീലൻ
തുംഗപരാക്രമരാകിയ യൂഥപർ ലക്ഷത്തിന്നും നായകൻ
അട്ടഹാസത്തിനാൽ ലങ്കയെയൊക്കെയും ഞെട്ടുമാറാക്കുമവൻ അതി
ധൃഷ്ടൻ കപീശ്വരസേനാധിനായകനഗ്നിതനയനല്ലൊ
ഭൂമിയിൽ വാലുമടിച്ചു നിനാദിച്ചു ഭൂകമ്പം ചെയ്യിപ്പവൻ അതി
ഭീമബലനായ ബാലിതൻ നന്ദനനംഗദവീരനവൻ
നിന്നോടുനേരിട്ടു നിന്നമർചെയ്‌വാനായ് മുഷ്ടിയുമുദ്യമിച്ചു നിന്നു

നിശിചരരൊടുടൻ താൻ

Malayalam
നിശിചരരൊടുടൻ താൻ രാവണൻ പ്രാപ്യ സൗധം
ദശരഥസുതസേനാം നോക്കിനിൽക്കുന്ന നേരം
നിശിചരരഥ രാമൻ സേനയും നോക്കി വേഗാൽ
നിശിചരവരമേവം ചൊല്ലിനാർ ഭീതിയോടെ

നക്തഞ്ചരനായക ജയ ജയ

Malayalam
ശ്രീരാമനേവമരുൾചെയ്തു മുമോച തൗ ദ്വൗ
പാരം ഭയത്തോടവർ പുക്കിതു രാജധാന്യാം
തം രാവണം വിരവിനോടു സമേത്യ നത്വാ
ദൂരേ സ്ഥിതൗ ചരിതമൂചതുരേവമപ്പോൾ
 
നക്തഞ്ചരനായക ജയ ജയ വൃത്രാരിവിലോകിത വിക്രമ!
ശത്രുഞ്ജയാശൂരജനേശ മൃത്യുഞ്ജയതുല്യ!
ശ്രീരാം തന്നുടെ സേനയിലാരാദാവാംഗതരായി
വീര തവ സഹജൻ വിഭീഷണനുരുതരപരുഷേണ
കണ്ടുപിടിച്ചുടനേ ഗത്വാ ചണ്ഡാംശുകുലേശൻ മുന്നം
കൊണ്ടുചെന്നേൾപ്പിച്ചിതു നൗ ദണ്ഡിതചണ്ഡരിപോ
ധർമ്മാത്മാവാകിയ രാമൻ നിർമ്മലതരഗുണഗണ നിലയൻ

കണ്ടു ഞങ്ങൾ സൈന്യമെല്ലാം

Malayalam
കണ്ടു ഞങ്ങൾ സൈന്യമെല്ലാം ചണ്ഡകോദണ്ഡ രാഘവ
ചണ്ഡഭാനുവംശാധിപ നിന്നോടെത്രേവനുള്ളൂ?
ദണ്ഡധരന്നു നൽകാതെ ഞങ്ങളെ അയച്ചാൽ മതി

രാമരാമമഹാബാഹോ

Malayalam
രാമരാമമഹാബാഹോ രാജമാന‌മുഖാംബുജ!
രാജരാജമഹാരാജ! രക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളെ നീ
രാവണന്റെ വാക്കുകേട്ടിട്ടിവിടെ വന്നതു ഞങ്ങൾ
പ്ലവന്മാരടിച്ചിടിച്ചധികം ബാധിപ്പിച്ചല്ലൊ
ഞങ്ങളെക്കൊല്ലാതെ ധർമ്മനിലയ! നീ അയയ്ക്കണം

സാഹസമൊടു നരവാഹനരണമതിനേഹി

Malayalam
സാഹസമൊടു നരവാഹനരണമതിനേഹി മദം ഹൃദയേ
തവ കുളുർത്തു വളർത്തു തളുർത്തതിതുയുധി ജളപ്രഭോ ഫലിയാ
കുണ്ഠേതരമുപകണ്ഠേ വരുമരികണ്ഠേ ശരനികരം
പുനരുറച്ചു തറച്ചു വിറച്ചു രുധിരം നിറച്ചിടും സമരേ