മഹാമാത്രൻ (ആനക്കാരൻ)

ലോകധർമ്മിവേഷം

Malayalam

കൊമ്പനാന വന്നു നിൽക്കുന്നു

Malayalam
ചണ്ഡാൻ കോദണ്ഡഖണ്ഡൈർന്നരവരസചിവാൻ ചൂർണ്ണയൻ ചാപപാലാ-
നർണ്ണോജാക്ഷസ്തദാനീം ഹലധരസഹജോ വർണ്ണനീയാപദാനഃ
പൂർണ്ണാമോദം സ ഗത്വാ തദനു കുവലയാപീഡവേതണ്ഡവീരം
തൂർണ്ണം നിദ്ധ്യായ ഗണ്ഡപ്രസൃതമദമിദം ഹസ്തിപം സംബഭാഷേ
 
 
കൊമ്പനാന വന്നു നിൽക്കുന്നു നോക്കിനെല്ലാരും
വമ്പനേറ്റം മദപ്പാടുണ്ടേ
 
ഉമ്പർകോന്റെ ആനയേക്കാൾ പൊക്കമേറുന്നു
തമ്പുരാന്റെ വാരണത്തിനു
 
ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചു വന്നതുനോക്കുവിൻ നിങ്ങൾ
അങ്ങുമിങ്ങുമൊതുങ്ങിക്കൊൾവിൻ
 

ഹസ്തിപനഹമധുനാ കലഹേ

Malayalam
ഹസ്തിപനഹമധുനാ കലഹേ
നിസ്തുല മദ കരിണാ
 
ശസ്തരായ ഗോപാലകന്മാരുടെ
മസ്തകം പൊടിയതാക്കുന്നുണ്ടു
 
ഹസ്തഗതസ്തേ വിജയസ്സരഭസമസ്തശങ്കമത്ര വാഴ്ക നൃപവര
കേൾക്ക ധരാധിപതേ മാമകവാക്യമിദം സുമതേ