തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനയാൽ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനയാൽ കുംഭീന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നിതു
സമ്പ്രതി ഗമിപ്പാനോരോ വമ്പുകൾ തുടങ്ങേണ്ട
അർത്ഥം: 
മ്പുരാന്റെ കല്പനയാലാണ് ആനശ്രേഷ്ഠൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിലെ പോകുവാനായി ഓരോ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ട.