കിർമ്മീരൻ

കിർമ്മീരൻ (കത്തി)

Malayalam

കടലോടടൽ പൊരുതീടിന പടയോടഹമിവിടെ

Malayalam

സോരസ്താഡമമൂം ക്ഷിതൗ നിപതിതാം രക്തപ്രവാഹോക്ഷിതാം
നീലാദ്രീന്ദ്രതടീം സഗൈരികഗളത്സന്നിർഝരൗഘാമിവ
ഉച്ചൈർബ്ബാഹുതലാഹതാവനരസാവാശ്വാസ്യതാമുത്ഥിതാം
കിർമ്മീരഃ പുനരാഹവായ സ യയൗ ചാഹ്വാസ്ത ഭീമം രുഷാ
 

കടലോടടൽ പൊരുതീടിന പടയോടഹമിവിടെ
ഝടഝടേത്യടവിവിടപിപടലിയെ
പൊടിപൊടിപ്പനതിപടുത്വമോടു
മൂഢ വിലോകയ മേ പാടവം വാടാ

മടവാരൊടു കടുതായിതു ശഠ തേ കരപടുതാ
വിടമതേടുമടികൾ കൊണ്ടു നിന്നുടൽ
ഝടിതി പാടിതുമടാമ്യയി കീട

വലശാസനകുലിശാഹതകലശൈലവദവശം
അതിനിശാതമദിഷുജാതദലിതം
തവശരീരമിഹ ശയക്കുമധുനാ

വത്സേ കിന്തു വൃഥാ

Malayalam

വത്സേ കിന്തു വൃഥാ തവ രോദം
മത്സോദരി കുരു മാ മാ വിഷാദം

മാത്സര്യമുള്ളൊരു മർത്ത്യമിദാനീ-
മുത്സാഹേന സമുത്സാദയാനി

ഉൾത്താപം ത്യജ സത്വരമിന്നു നീ
ഉത്ഥാനം ചെയ്ക മത്തേഭഗാമിനി
മർത്ത്യന്മാരെ അമർത്ത്യലോകെ ചേർപ്പാൻ
ചിത്തകോപത്തോടു പോകുന്നു ഞാനിപ്പോൾ

ആഹന്ത നിന്നെ വികൃതിയാക്കി ഇന്നു
ആരൊരുത്തൻ ഭുവി സൗഖ്യേന വാഴുന്നു
ആരുള്ളൂ മൽഭുജവീര്യം സഹിപ്പാനാ-
മേരുലങ്കമവനിയിലിപ്പോൾ

പൃഥ്വിയിൽ മയി ജീവിത്യഹോ കഷ്ടമാ-
പത്തുകൊണ്ടു നീ ഖേദിക്കരുതൊട്ടും
കോപത്തിനിന്നവർ ലാക്കാകയില്ല മേ
രോപത്തിനു യുധി ലാക്കായി വന്നീടുമേ