മത്തകാശിനിമാരോടിത്തൊഴിൽ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മത്തകാശിനിമാരോടിത്തൊഴിൽ ചെയ്തനിന്നോ
ടുത്തരം ചെയ്‌വാനെനെറ്റെ
ശസ്ത്രങ്ങൾ മതിയാകും
മർത്ത്യാധമാതിധൂർത്ത

അർത്ഥം: 

മാന്യസ്ത്രീകളോട് ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട പണിചെയ്തതിനു നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലെ ഈ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ മതി.