നിഷ്കരുണനാമെന്റെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നിഷ്കരുണനാമെന്റെ നൽക്കരപഞ്ജരത്തിൽ
ദുഷ്കർമ്മഫലം കൊണ്ടു വിഷ്കീരമെന്നപോലെ
പുക്കിതു നീയോർക്ക

അർത്ഥം: 
വിഷ്കിരം=പക്ഷി. പഞ്ജരം=കൂട്
എന്റെ കരതാഡനമാകുന്ന കൂട്ടിൽ, ദുഷ്കർമ്മഫലം കൊണ്ട്, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ നീ കഴിയും.