രാഘവ ഇവളെക്കൊല്‍വാന്‍

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാഘവ ഇവളെക്കൊല്‍വാന്‍ വൈകീടൊല്ലാ

ശോകമിവളാലുലകിനെല്ലാമുണ്ടല്ലോ ബാല

 
നിഘ്‌നയായവളാകാശേ നില്‍ക്കുന്നു കാണ്‍ക യാഗ

വിഘ്‌നകര്‍ത്രിമേനാമാശു കൊല്ലുക വീര