പുഷ്‌കരത്തില്‍ മറഞ്ഞിപ്പോള്‍

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പുഷ്‌കരത്തില്‍ മറഞ്ഞിപ്പോള്‍ നില്‌ക്കും നിന്‍മെയ്യില്‍

പുഷ്‌കല ബാണവൃഷ്‌ടികള്‍ ചെയ്‌തു ദാരണം ചെയ്‌വന്‍