സവ്യസാചിസമരേഹനിച്ചുസകലാമരാരിനിവഹംതദാ

സവ്യസാചിസമരേഹനിച്ചുസകലാമരാരിനിവഹംതദാ
ദിവ്യനാരികളെവേര്‍പെടുത്തധികസംകടാദമിതവിക്രമന്‍,
നവ്യയാകിയജയശ്രിയാസഹനനാമവജ്രീണമുദാരധീര്‍-
ഹവ്യവാഹമുഖസര്‍വ്വദേവഗണസേവ്യമാനചരണാംബുജം