ചെയ്‌ത പിഴകള്‍ പൊറുത്തു രക്ഷിക്ക

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചെയ്‌ത പിഴകള്‍ പൊറുത്തു രക്ഷിക്ക
ഏതുമവനോടു കോപമരുതേ
 
 
തിരശ്ശീല
അർത്ഥം: 
ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പൊറുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുക. അദ്ദേഹത്തോടേ്,അതായത് സുഗ്രീവനോട് ദയവായി കോപം അരുത്.