താര

താര (സ്ത്രീ വേഷം)

Malayalam

വല്ലഭ! എന്മനതാരിൽ മുന്നമേയുണ്ടല്ലോ

Malayalam

വല്ലഭ! എന്മനതാരിൽ മുന്നമേയുണ്ടല്ലോ മോഹം
നല്ലാർമൗലി ജാനകിയെക്കാണേണമെന്നു
വില്ലാളികൾമൗലിരത്നം ചൊല്ലെഴുന്ന രാമചന്ദ്രൻ
വല്ലഭയോടയോദ്ധ്യയിൽ പോരുന്നു ഞങ്ങൾ

സുദിനമിന്നു മേ നൂനം

Malayalam
വ്യഗ്രൈസ്സുഗ്രീവവാക്യപ്രചലിതഹൃദയൈർവാനരേന്ദ്രൈരതന്ദ്രൈ-
രാനീതാഭിശ്ച താഭിഃ കപിവരവനിതാഭിസ്സമം സത്സ്വഭാവാ
താരാ താരാധിപസ്യാ ബഹുതരമുപഹാരാദിഭിർമ്മോദയിത്വാ
പ്രീതാം സീതാമവാദീൽ പ്രിയതരമിതി താം ഭൂമിജാം രാമജായാം
 
 
സുദിനമിന്നു മേ നൂനം സുദതി! നിൻ ദർശനത്താൽ
മുദിതം മമ മാനസം മുദിരചാരുകുന്തളേ!
 
കളവല്ല, നിന്നെക്കാണ്മാൻ കളഭഗാമിനി! മോഹം
വളരെ വളരെ നാളായ് വളർന്നു വന്നിരുന്നു മേ
 
അർണ്ണോജമുഖി! പൂർവപുണ്യങ്ങൾകൊണ്ടു മമ

ഹാ ഹാ നാഥ നായക

Malayalam
ശ്രീരാമനേവമരുൾചെയ്തതു കേട്ടനേരം
നാരായണം നയനഗോചരമാശു ദൃഷ്ട്വാ
പാരം തെളിഞ്ഞു ഹൃദയം സബഭൂവബാലി
താരാതതോ നിജപതിം സമുപേത്യ ചൊന്നാൾ
 
ഹാ ഹാ നാഥ നായക
 
സദ്ഗുണ സ്വര്‍ഗ്ഗം മോഹിച്ചു
കിഷ്കിന്ധയെ ഉപേക്ഷിച്ചിതോ 
 
മുന്നം ഞാനരുളുന്നാളിൽ ഇന്നെന്തേവമുരയ്ക്കാത്തു
തുഗംവീര മുന്നിൽ നിൽക്കും അംഗദനെ കണ്ടായോ നീ
 
(രാമനോട്)
ത്വത്ഭാര്യാ വിയോഗത്താല്‍
മല്‍ഭര്‍ത്താരം കൊന്നല്ലൊ നീ
 
എന്നാലിവനോടുകൂടി

പാരിലുള്ള വീരമൗലേ

Malayalam
കിഷ്കിന്ധാഗോപുരം പുക്കുടനുടനധികം ക്രുദ്ധനാം മിത്രസൂനു
ചൊൽക്കൊള്ളും ലോകചക്രം ഞെടുഞെടയിളകുന്നട്ടഹാസങ്ങൾ ചെയ്തു
തൽക്കാലേ ബാലി കേട്ടിട്ടുരുതരപരുഷം പൂണ്ടുപോകുന്ന നേരം
തൽക്കാന്താ താരയാകും മതിമുഖിയരികേ വന്നു ചൊന്നാളിവണ്ണം
 
പാരിലുള്ള വീരമൗലേ ചാരുതരഗുണകീർത്തേ
ഭാര്യ ഞാൻ പറയും മൊഴി പുരുഹൂതസുത കേൾക്ക
 
ഇപ്പോൾ നിന്നോടമർചെയ്തുനിൽപ്പതിന്നു പണിയായി-
ട്ടിപ്പോഴേ പോയവൻ വന്നു വിളിപ്പതു നേരല്ല പാർത്താൽ
 
അൽപ്പനെങ്കിലും തേ വീര ഇപ്പോൾ യുദ്ധായ പോകൊല്ല

നരവരസുതവീര രഘുവരസഹജ

Malayalam
ശ്രീരാമന്‍ ചൊന്നവാക്യം വിരവൊടു സഹജന്‍ കേട്ടു സമ്മാനയിത്വാ
വീര്യോത്തുംഗാഗ്രഗണ്യന്‍ കപിവരസദന ദ്വാരി പുക്കക്ഷണത്തില്‍
പാരം നീര്‍ത്തുള്ളിടും ഞാണൊലിയുടനുടനേ കേട്ടു സുഗ്രീവനപ്പോള്‍
പാരം ഭീത്യാ മയങ്ങി നൃപമഥ തരസാ താര വന്നേവ മൂചേ