മുറിയടന്ത 14 മാത്ര

Malayalam

വിജയീഭവ ഹേ സദാ ത്വം

Malayalam
വിജയീഭവ ഹേ സദാ ത്വം
ഭുവനവീര്യസുമതേ സദാ ത്വം
 
വിജിതം തവ ബാഹുബലം കൊണ്ടു
വീതഖേദമിഹ ലോകമശേഷവും
 
ഇന്ദിരാ കാമുകൻ തന്നുടെ സഭ-
യീന്നുകേട്ടു വീര്യം നിന്നുടെ
 
ഇന്നും അമരാനദീതടേ പാടുന്നു
ഇങ്ങുവരുമ്പോൾ മഹത്വമതിന്നുടെ
 
ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നേൻ കേൾക്ക
ഇജ്ജനമോതേണ്ടും വാസ്തവം
 
അർജ്ജുനനെന്നൊരു പാർത്ഥിവൻ നിന്നെ
തർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു നിത്യം കയർത്തവൻ
 

അഞ്ജനാതനയ കേൾക്ക

Malayalam
തപനീയശൈലകമനീയ വിഗ്രഹം
പുരതസ്സമീക്ഷ്യ മരുതസ്സുതം തതഃ
ചരണേ നിപീഡ്യ ച രണേ ജിഗീഷയാ
സ ജഗാദ ഭഗ്നഭുജഗാദരം ഹസം
 
പല്ലവി
അഞ്ജനാതനയ! കേൾക്ക ഹേ രിപു 
ഭഞ്ജനാ മദീയഭാഷിതം.
അനുപല്ലവി
അഞ്ജസാ ഭവാനെ കാൺകയാൽ മോദ-
പുഞ്ജമിന്നു വളരുന്നു മേ 
ചരണം 1
ഇന്നു മാത്സ്യനൃപൻതന്നുടെ പശു-
വൃന്ദഹാരി കുരുമണ്ഡലം 
വെന്നിടുവതിനു സംഗരേ കേതു-
തന്നിൽ നീ മമ വസിക്കണം.
ചരണം 2
ഉന്നതന്മാരാം ജനങ്ങടേ നല്ല-

നരവരസുതവീര രഘുവരസഹജ

Malayalam
ശ്രീരാമന്‍ ചൊന്നവാക്യം വിരവൊടു സഹജന്‍ കേട്ടു സമ്മാനയിത്വാ
വീര്യോത്തുംഗാഗ്രഗണ്യന്‍ കപിവരസദന ദ്വാരി പുക്കക്ഷണത്തില്‍
പാരം നീര്‍ത്തുള്ളിടും ഞാണൊലിയുടനുടനേ കേട്ടു സുഗ്രീവനപ്പോള്‍
പാരം ഭീത്യാ മയങ്ങി നൃപമഥ തരസാ താര വന്നേവ മൂചേ

വല്ലഭാ ശൃണു വചനം

Malayalam

ഇതി ഭർത്തൃസമത്വകല്പനം
വചനംതസ്യ നിശമ്യ ദുർമ്മനാഃ .
ദ്രുപദസ്യ സുതാ കിരീടിനം
പതിമാസാദ്യ ജഗാദ സാദരം.
പല്ലവി
വല്ലഭ! ശൃണു വചനം വാസവസൂനോ!
മല്ലീസായകസുന്ദരാ!
അനുപല്ലവി
വില്ലാളിപ്രവരന്മാരെല്ലാപേരും ചൂടും
നല്ലരത്നമേ ! വീരാ! കല്യാണഗുണസിന്ധോ!
ചരണം 1
മല്ലാരിയുടെ ബന്ധുക്കൾ, പാണ്ഡവർ നിങ്ങൾ
വല്ലഭയാകുമെന്നൊടും അല്ലും പകലുമന്യൻ
ചൊല്ലും വേലകൾ ചെയ്തു
അല്ലലോടു വാഴുവാനല്ലോ സംഗതി ഹാ! ഹാ!
ചരണം 2
ധാർത്തരാഷ്ട്രനും സേനയും ഗോഗ്രഹംചെയ്തവാർത്ത
കേട്ടതികോപേന ധൂർത്തനുത്തരൻ നാരീസാർദ്ധം കേൾക്കവേ ചൊന്ന-

Pages