ഇന്ദ്രനേയും ജയിച്ചോരു ഞാനിഹ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
ഇന്ദ്രനേയും ജയിച്ചോരു ഞാനിഹ
നന്ദിയോടെ വസിക്കില്‍ നീയെന്തു
മന്നവ കോപത്തെ ചെയ്യുന്നതെന്തിനു
ഇന്നിവനെ വധിപ്പാന്‍ ഞാന്‍ പോരുമേ
മര്‍ക്കടത്തിനെ ബന്ധിച്ചു ഞാന്‍ നിന്റെ മുമ്പിലാക്കീടുവന്‍
എത്രയെങ്കിലും മര്‍ക്കടനാമിവന്‍
ശത്രുവോ നമുക്കെന്നുടെ താത കേള്‍
ശക്തരായിട്ടു ദിക്ക്‌പാലരെങ്കിലും
യുദ്ധത്തില്‍ നമ്മോടേവരെതിര്‍ക്കുന്നു

തിരശ്ശീല

 
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മേഘനാദൻ എന്ന ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പദമാണിത്.